La Fundació

La Fundació – Capítol I

L’actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es crea l’1 de febrer del 2014, a mitjançant la supressió de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la dissolució i extinció de GEOCAT mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a l’ICGC.

Entre els anys 2007 i 2013, l’IGC contracta GEOCAT per fer una sèrie de mapes, que com es denuncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) l’IGC està pagant per sobre del preu de mercat a GEOCAT. [És important destacar que la comparativa de preus que es fa a la diversa documentació compara els preus pagats amb els preus que es paguen actualment per projectes similars]. L’OAC veient aquesta documentació dicta un requeriment a l’ICGC, per tal de que justifiqui el per què del pagament dels sobrepreus. Val a dir que els companys de l’OAC detecten, com a cosa més significativa que el total dels encàrrecs directes a GEOCAT hi ha hagut uns sobrepreus és superior als 2.000.000€, que s’han produït de forma sistemàtica i a més destaquen que hi ha hagut fraccionament de factures (l’adjudicació a GEOSERVEI es va fer fraccionadament mitjançant contractes menors per tal d’eludir el principi de concurrència amb un procediment negociat). Tot això, es denuncia el mateix 2013.

Al setembre del 2020, NO sorprenentment, la direcció de l’ICGC respon al requeriment de l’OAC dient que no està d’acord amb el contingut de l’informe d’aquesta en els següents punts:

 1. Respecte el GEOTREBALL V Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25.000 argumenta que GEOCAT feia molta més feina que la que es fa actualment. Que els processos de creació de mapes s’han simplificat i que tot el procediment és més barat:
  1. s’elaboraven més continguts dels que quedaven representats en el mapa final publicat.
  2. l’equip tècnic coordinador del projecte a l’ICGC va simplificar els continguts que s’havien generat fins aquell moment (es va deixar de generar informació que no repercutia directament en la publicació dels fulls del Geotreball V) i es va simplificar l’estructura dels fitxers d’informació.
  3. una part passen a generar-se internament per tècnics de l’ICGC, simplificats també com a resultat del procés de racionalització de continguts exposat anteriorment, i una altra part deixa de fer-se.
  4. durant la realització dels full “pilot”, GEOCAT va realitzar tasques relacionades amb la proposta i definició de continguts del Geotreball V, participant de manera conjunta amb l’IGC en propostes de simbolització, creació de procediments i el desenvolupament de metodologies.
 2. Respecte el Geotreball VI Mapa de Prevenció de Riscos de Catalunya 1:25.000 comenta que el que s’està comparant és la realització del mapa en fase de “maduresa” (últim any de la creació) amb la fase de pilot + desenvolupament (1 any + 6 anys).
  1. En el transcurs dels treballs de l’etapa de desenvolupament, alhora que s’avançava en la realització dels fulls, calia valorar i analitzar l’aplicabilitat de les propostes per decidir si era convenient adoptar-les totalment o parcialment o si calia modificar-les abans d’incorporar-les en els procediments i metodologies a emprar per a la realització del Mapa de Prevenció de Riscos Geotreball VI.
  2. La pluralitat de fenòmens a avaluar i la necessitat d’assolir unes metodologies que permetin garantir uns resultats homogenis per a tot el territori ha fet que en l’històric d’evolució d’aquest projecte, que s’inicia l’any 2007, s’hagin produït tres etapes, al llarg de les quals s’han anat definint i concretant els continguts, les metodologies i els procediments de treball a emprar: etapa pilot, etapa de desenvolupament i etapa de producció.
  3. és evident que no tots els fulls presenten la mateixa complexitat pel nombre de fenòmens a estudiar i reflectir.
 1. Sobre el fraccionament de factures defensa que no existeix donat que el treball de camp és diferent del de la realització del mapa en sí. Donat que s’entén que la recol·lecció de dades és diferent al fet de plasmar-les en físic, tot i ser el mateix mapa.
  1. el primer encàrrec que es va fer a GEOSERVEI tenia com a objecte els treballs d’anàlisi i primera fase de diagnosi, mentre que el segon encàrrec tenia com a objecte la realització de tasques de digitalització i redacció de memòries tècniques

Lligant les tres “consideracions” de la direcció, aquesta al·lega que com eren propietaris del GEOCAT, tots els diners dels sobrepreus retornen i que finalment les treballadores de GEOCAT han passat a ser treballadores de l’ICGC.

 1. …en cap cas es va produir un menyscapte a l’IGC, doncs el control absolut de la societat per part de l’ICC i l’IGC garantia que qualsevol benefici de l’empresa acabés repercutint en el patrimoni d’aquests Instituts…
 2. …bona prova de que GEOCAT funcionava, també, com una vertadera extensió de l’IGC, és que quan aquesta societat es va liquidar, part del personal es va integrar a l’ICGC, així com també tots els seus actius i passius

Finalment, al desembre del 2020 l’OAC emet una resolució on explícitament indica que no es dona credibilitat a la resposta de l’ICGC, que es confirmen les principals irregularitats i que no s’aporta cap prova documental que sustenti les afirmacions que fa. Tot i així l’actuació es considera conclosa en fase de seguiment, a més de justificar un examen més aprofundit i independent. Cosa que ja s’ha demanat per part del conjunt del comitè.

 1. Valorades les al·legacions tot i que aporten informació que podria modificar a la baixa l’import global dels sobrepreus estimats en l’informe raonat, confirmen les principals irregularitats descrites en ell.
 2. L’actuació d’investigació es considera closa passant a la Fase de Seguiment que efectua la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau.
 3. Les prestacions de serveis que s’efectuen fora de mercat com les que varen ser objecte d’encàrrec per l’IGC a GEOCAT compatible amb els sobrepreus denunciats que justificaria un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre aquests encàrrecs
La Fundació

La fundació – pròleg

El dia 15 de desembre de 2020 apareix una noticia al diari Ara: https://www.ara.cat/societat/institut-geologic-catalunya-sobrepeus-durant_1_1022259.html on es parla d’una sèrie d’irregularitats per part de l’Institut Geològic de Catalunya en les contractacions amb l’empresa Geocat on es van pagar sobrepreus de 2 milions d’euros durant 6 anys.

Aquesta noticia va ser contrastada mitjançant la publicació de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) https://www.antifrau.cat/ca/institut-cartografic-geologic-catalunya-juny-2020 que parla d’unes possibles irregularitats en les adjudicacions d’encàrrecs de serveis de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) a una societat mercantil indegudament considerada mitjà propi de l’Institut en el període 2007-2013.

En aquests moments l’informe està tancat i en fase de seguiment. Queden descartades l’adopció de posteriors mesures per part de l’OAC com a conseqüència de l’arxivament del cas. Tot i això, l’oficina de Direcció de Prevenció serà l’encarregada del seguiment del acompliment de les mesures que han estat recomanades. Mesures de prevenció i millores en procediments i pràctiques administratives per tal de garantir la transparència i reduir les oportunitats de frau.

En breu us farem unes entregues en capítols on intentarem explicar tot el procés i desenvoluparem les raons que l’OAC ha tingut per redactar aquest informe.

INTENTAREM POSAR LLUM A LA FOSCOR[1]


[1] Segons Carles Porta és una humil metàfora d’ “explicarem que va passar”. És un joc narratiu.

Actualitat ICGC

El “teletreball” en el pla de retorn

Hola companys/es, 

Al llarg de les dues últimes setmanes, s’ha estat negociant amb l’empresa la documentació que se us ha fet arribar des de la Comissió de coordinació del Pla de contingència. Aquest document (Condicions teletreball covid-19) s’ha acceptat des de tots els sindicats. Tot i que nosaltres hem donat el nostre “Si”, creiem que val la pena explicar el perquè i les mancances que hi trobem. 

En primer lloc, cal recordar que fa uns mesos  l’ICGC va dir:  

“Com a empresa, el repte més difícil que tindrem en els propers mesos és el de definir un pla de teletreball de veritat, adaptat a les necessitats i possibilitats de l’empresa, a les necessitats de conciliació dels treballadors, que respecti la normativa de prevenció de riscos i que es trobi en el marc d’actuació que estableixi la Generalitat de Catalunya. Amb aquest objectiu recuperarem l’esborrany de pla de teletreball en el que estava treballant la Comissió de Teletreball de l’Institut tot just abans d’haver-nos de confinar i reiniciarem les negociacions per tal que disposem d’un pla realista, amb objectius mesurables, que pugui durar en el temps, i que alhora sigui flexible per tal d’acollir possibles tornades massives a fer feines des de casa en cas de necessitat.” 

Amb aquesta declaració d’intencions, pensem que el fet que surti “teletreball” en aquest Annex al Pla de Retorn de l’ICGC podria crear dubtes entre els treballadors i treballadores, ja que no hi ha flexibilitat en l’organització del temps de connexió, ni ànims d’avançar en termes de conciliació familiar. A més, actualment hi ha un altre procés obert d’acord del teletreball. En aquest sentit s’ha intentat millorar el document afegint a la definició de teletreball el fet de que és durant la situació excepcional de pandèmia. 

En termes econòmics, l’empresa posa la restricció de que el Teletreball previst en aquest document per a l’etapa de la COVID-19 no pot suposar un increment dels costos de personal o dels béns i serveis de l’entitat, tret dels equipaments informàtics que hagin de ser adquirits.  Actualment, no hi ha una normativa en ferm d’aplicació a l’estat respecte de qui es fa càrrec de despeses com: mobiliari d’oficina, material de papereria, connectivitat a internet, llum, aigua, calefacció o qualsevol altra despesa en el lloc de treball triat per la persona treballadora (tot i que la UE si que ho especifica). Hem acceptat temporalment que no ha de suposar un cost extra per a l’empresa, ja que el recorregut legal de les reclamacions és actualment molt lent i les necessitats son immediates. En termes de prevenció de riscos laborals l’empresa ens està obligant a sol·licitar el teletreball (combinat amb treball presencial) assumint els costos en matèria de seguretat i salut a casa per disminuir el risc de contagi. Així doncs, destaquem la falta de voluntat de l’empresa vers la salut les treballadores un cop més. 

Veient l’actitud que ha tingut la empresa “o accepteu el que hi ha, o tota la plantilla haurà de tornar presencialment a l’institut” ens ha portat a acceptar aquest document, però no ens situa en un escenari en el qual la direcció de l’empresa realment tingui un interès en implantar el teletreball com a metodologia actual de treball a l’ICGC. Nosaltres no estem d’acord amb la manera de procedir, ja que pensem que en aquests temps de pandèmia hi hauria d’haver el màxim de gent a casa teletreballant i que es vagi a la feina en situacions on no es poden fer les tasques des de casa.

Actualitat ICGC

La potestat Organitzativa

La direcció de l’empresa, com ja ens té acostumats, exerceix, dia rere dia, el poder de forma vertical, imposant decisions.

Primerament, ens imposen una requalificació amb data de desembre del 2019 de certs llocs de treball, que encara des de la CGT esperem resposta conforme a llei sobre l’arbitrarietat d’aquesta reclassificació.

En segon lloc, hem tornat a assistir a un canvi d’organigrama que, com ja s’ha comunicat des del comitè, reflexa una nova imposició.

Per últim, i més recent, l’aplicació d’un calendari laboral de forma unilateral. Com bé heu vist, teniu les hores al vostre calendari laboral però que no ha estat acordat ni signat pel comitè ni per l’empresa. Tampoc no s’ha publicat a la intranet. Addicionalment, novament, exercint la seva potestat directiva, completament arbitraria, pretén que el personal de manteniment treballi la primera setmana d’agost sense una justificació raonada.

La voluntat impositiva d’aquesta direcció, pròpia de les fàbriques del segle XIX, sembla que s’ha instaurat a l’ICGC com a doctrina. A més, veient l’herència d’anteriors direccions, serà exposada públicament dia rere dia, any rere any fins que això no canviï.

Un altre rumb és possible.

tiempos

Actualitat ICGC

Calendari Laboral 2020

Bones,

Disculpeu el retard de la comunicació sobre el calendari 2020. De moment no tenim proposta definitiva donat el desacord que hi ha entre comitè i empresa.

Us adjuntem la última proposta de direcció. Des de CGT estem en contra que al personal de manteniment se li vulgui fer treballar la primera setmana de vacances. La direcció, un cop més ens demostra la seva arbitrarietat. Mentre que per conveni l’edifici està tancat a l’agost (donat que per això tenim 3 setmanes consecutives de vacances i obligatòries a gastar el mes d’agost, a excepció d’alguns casos molt concret), veiem que per altra banda cada estiu hi ha més col·lectius treballant.

 

Per nosaltres les 3 setmanes d’agost de vacances són o per totes o per ninguna. O liberalitzem el període de vacances o totes les treballadores a l’agost vacances.

 

Demà 25/2 tenim reunió amb drecció. Tot apunta a que no cedirán en la seva posició.

 

Us mantenim informades

 

ESBORRANY CALENDARI LABORAL MONTJUÏC 2020 v4

Actualitat ICGC, Aparcament

Aparcament compartit amb el MAC

Sobre la problemàtica de l’aparcament compartit amb el MAC,

Direcció ha comunicat que dimecres dia 6 de novembre representants de la Direcció de l’Institut es van reunir amb el responsable del Pla del Parc de Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona.

En la reunió es va exposar la problemàtica que tenim amb l’aparcament exterior compartit amb el MAC i es va sol·licitar que es reposés i millorés la senyalització de l’aparcament per tal que només els cotxes degudament autoritzats poguessin aparcar.

El representant de l’Ajuntament es va mostrar receptiu a la proposta i serà presentada en una reunió que tindrà lloc properament de la comissió de mobilitat del Parc de Montjuïc, en la que participa la Guàrdia Urbana.

En tot cas, ens donaran una resposta tant aviat es realitzi la reunió.

Actualitat ICGC, Formacio

Formació i Transparència – 2a part

Com ja vam comentar a una entrada anterior al blog la CGT ens hem proposat que els cursos s’assignin sota uns criteris transparents.

Des de direcció no s’ha donat una explicació raonada sobre els criteris amb els quals s’assignen els cursos. Insisteixen en la gestió opaca a la qual ja ens tenen acostumades a totes les persones que treballem a l’ICGC.

Resposta a la carta que vam registrar:

01-RespostaFormacio

Des de la CGT insistim:

02-FormacióReplica

02-Resposta_FormacióReplica

Direcció segueix remetent-nos a un pdf (CriterisGeneralsFormacio) que reprodueix el mateix que es diu al conveni. Aquest no aclareix que succeeix quan el personal pel qual s’ha dissenyat l’acció formativa és superior al nombre de places.

Un exemple clar d’aquest fet ha estat la marcada opacitat en l’assignació del curs de “visual thinking” el qual estava dirigit a tot l’ICGC i el número de places era limitat. Com es van assignar les places d’aquest curs segueix sent una incògnita…

Des de la CGT insistirem a tenir una formació transparent i eficaç.

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

Reunió Aval. Llocs de treball – 21/10

La representació de direcció de l’ICGC ens va presentar la resposta de Korn Ferry a l’informe negatiu que es va fer des del comitè d’empresa. Korn Ferry considera que l’avaluació de llocs que van realitzar està bé. Que el fet de que les nostres categories depenguin més d’aptituds personals que no de llocs de feina és una característica intrínseca de l’ICGC.

La representació de direcció, després d’analitzar el plec pel qual es va fer la licitació, considera que no hi ha hagut cap incompliment però que s’entén que no és aplicable l’avaluació.

De totes formes el director va exposar que es conscient que s’està produint perjudici sobre algunes persones. Per tant, son conscients que hi ha persones mal classificades. Hi ha llocs que cal reclassificar abans d’arribar a un acord general. Es a dir,  que el seu compromís es revaluar els casos concrets clars i, a part, negociar l’avaluació de llocs.

S’ha de tenir en compte que l’import per la massa salarial pel 2019 es gasta amb les contractacions indefinides, per tant, resten 53~54K i el compromís de l’empresa és que es faci ús del màxim per solucionar aquesta desigualtat.

A més també se’ns informa que la retallada del 6% que es va decretar aquest agost des del govern de la Generalitat s’ha aplicat canviant diners d’inversió a despesa.

Des de direcció es va fer èmfasi que son conscients que s’han perdut gairebé 2 anys amb l’avaluació de llocs i que la seva intenció és aplicar les diferents reclassificacions amb el comitè o sense.

Des del comitè es va preguntar per criteris i no va haver resposta. S’està a l’espera de la reunió del dia 11/11/2019.

40. Requeriment Director HAY GROUP_Signat

40.1 Carta Annex 1

20191021_Informe_Korn_Ferry_Definicions_i_Justificacions

Actualitat ICGC

Sentencia Presos Polítics

Ahir, com la majoria de les persones que segueixen el dia a dia d’aquesta societat mitjançant la premsa o via els comentaris d’actualitat de les nostres companyes de feina, es va emetre una sentència des del poder juridicopolític de l’estat condemnant a 12 polítics per la seva ideologia. No oblidem també els 7 polítics a l’exili. Dels quals un, a part de ser part d’un partit polític (la CUP), també és militant de la CGT (al sindicat d’ensenyament de la CGT a la secció sindical de la UAB), l’Anna Gabriel.

El 23 de setembre del 2019 són detingudes 9 activistes membres de CDRs, 9 persones que sota un clar muntatge policial són incriminades per la seva ideologia política.

Dels polítics i de les seves organitzacions podem dir que han recolzat mesures que han anat en detriment dels serveis públics, que veiem tant com a societat com a treballadores dels organismes que han gestionat. No podem oblidar la Llei Aragonès que pretén fer un pas més a l’escala de la privatització dels serveis públics. Ells no són els nostres consellers o conselleres.

De les persones dels CDRs molta gent podria dir que són uns activistes que lluiten per la formació d’un nou estat. Alguns d’ells encara no poden confirmar-ho ni desmentir-ho ja que segueixen sense poder veure la persona que els hauria de defensar.

Però avui, independentment de la seva gestió o de la seva causa, des de la secció de la CGT a l’ICGC no podem estar callades. A la nostra memòria no deixen de venir casos ideològics com Altsasua o com Pandora. No podem deixar de pensar que avui són ells per independentistes i demà nosaltres com a membres d’una organització anarcosindicalista antiautoritària.

Els nostres drets i les nostres llibertats, individuals i col·lectives, són les que dia a dia defensem als llocs de feina i avui tampoc callarem després d’aquest flagrant atac a la dissidència.