Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

PER UNA AVALUACIÓ DE LLOCS PER TOTES LES COMPANYES

A totes les treballadores de l’ICGC,

Aquest comunicat és per informar a la plantilla d’una demanda pel contenciós administratiu que vam posar com a Sindicat a la empresa el dia 25 de Març del 2022.

L’objectiu de la demanda és posar sobre la taula l’estat de l’avaluació dels llocs de treball.

L’empresa ens ha informat que, en compliment al requeriment judicial fruit d’aquesta demanda, havia d’informar a les persones afectades, ja que podrien estar interessades en el seguiment d’aquest procés i en la possibilitat de personar-se com a codemandades.

Per això des de la secció sindical de la CGT creiem que cal explicar quines son les actuacions que hem realitzat, per entendre en que consisteixen, com ens afecten a les treballadores i en quin estat està la qüestió. Tot i que és ben sabut per la plantilla com hem arribat fins aquí procedim a fer un resum dels fets.

Des de la direcció de l’ICGC es va iniciar, a partir de desembre de 2019, la reclassificació d’alguns llocs de treball sense disposar d’una avaluació de llocs aprovada i sense comptar amb la participació del Comitè d’Empresa ni de les/els treballadores/s. 

Després de conèixer la intenció de la direcció de l’ICGC de realitzar de manera unilateral modificacions en la categoria d’alguns llocs de treball a finals de 2019, la CGT va requerir, reiteradament, a la direcció de l’ICGC informació sobre aquests arranjaments imminents. En resposta a les cartes i sol·licituds registrades, la direcció de l’ICGC no va facilitar cap mena d’informació sobre els criteris emprats ni les prioritats establertes per realitzar aquests canvis, ni de quines quantitats consten els romanents a repartir. Diu que, atès que existeix regulació convencional, no es precisa que existeixi un pacte amb els representants dels treballadors per a les classificacions concretes, podent estar subjectes a la facultat organitzativa de l’empresa. Davant d’aquesta situació, la CGT denúncia a Inspecció de Treball la denegació de documentació per silenci administratiu.

Durant el 2020, ens dediquem a fer recerca amb advocades, i investiguem les reclassificacions d’aquell any a l’espera de la resolució de la denúncia a inspecció de treball. Denúncia que vam haver de recórrer donat que, en primer terme, inspecció de treball es presenta a l’institut en plena pandèmia sense fer-nos cap mena de requeriment, i en segon terme, es fa una resolució que considerem que no resol la petició que s’efectua a la denúncia.

A finals de 2021, la direcció de l’ICGC informa que tornarà a realitzar, de manera unilateral, modificacions en la categoria d’alguns llocs de treball. En una carta registrada, la CGT demana l’expedient administratiu de cada treballadora on s’argumenti el reconeixement de la nova categoria (expedients que ja es van demanar en anteriors ocasions). La direcció de l’ICGC, novament, afirma que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és una empresa pública sotmesa a dret privat de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no ha de disposar d’aquesta documentació.

L’any 2022 tornem a demanar els expedients administratius de les places reclassificades al desembre del 2021 per carta registrada, a la que ens respon la responsable de personal donant-nos una documentació que no correspon amb la demanada. Es torna a fer la mateixa petició via transparència, per a que ens respongui la persona competent en matèria de personal: el Director de l’institut, i se’ns respon amb la mateixa documentació. Així doncs, el dia 25 de Març del 2022 es posa una demanda pel contenciós administratiu on es demana concretament la següent documentació:

 • Pla estratègic
 • Fitxes actualitzades de les reclassificacions
 • Canvis en les subdireccions, àrees i unitats del nou organigrama
 • Criteris de priorització
 • Informes de sol·licitud de reclassificació dels caps
 • Justificació dels canvis
 • Necessitat de definir la carrera professional

El jutjat davant d’això obliga la empresa a que en 9 dies informi sobre el procediment a les persones que podrien estar interessades, en els termes que hem comentat al primer paràgraf. En segon lloc, obliga a l’empresa a entregar en 20 dies els expedients administratius, que portàvem temps sol·licitant.

Al mateix temps, Inspecció de Treball respon a la denúncia que vam posar feia més d’un any. Allà es diu que la reclassificació no hauria de plantejar-se com una potestat directiva de la empresa i que es un dret laboral, per tant, s’ha de negociar amb la Representació Legal de les Treballadores. Amb aquesta resolució a la mà enviem una carta als membres del consell rector per fer-los coneixedors de la resolució d’inspecció de treball. Carta que podeu trobar al nostre web i als plafons de l’institut.

Des de la secció sindical de la CGT, i vist que la direcció informarà a les persones que ells mateixos han reclassificat fent servir mecanismes arbitraris i que creiem il·legals, aclarim que: la CGT no està en contra de les reclassificacions realitzades, sinó en contra de la manca de transparència, la desinformació sobre el procediment i la unilateralitat en les decisions. La manera com s’ha fet fins ara, ha deixat enrere a molta gent que també es mereix una reclassificació basada en la seva experiència i no en rebre beneplàcits dels seus superiors. Decisions com aquestes, segons l’article 12 del conveni col·lectiu, han d’estar precedides d’un període de consultes amb els representants dels treballadors. Així doncs, entenem que aquests moviments són part del comportament habitual de la Direcció de l’Institut i pretenen crear divisions en el conjunt de les treballadores.

La denúncia a inspecció, aquesta demanda, i la carta informativa a tots els membres del Consell rector, han estat els mecanismes que la CGT ha trobat per forçar a la direcció a resoldre un problema que no han volgut afrontar fins que no s’han trobat sobre la taula totes aquestes accions. Lamentem el problema que tot això pugui causar a les treballadores afectades i farem tot el possible per a que se’ls reconegui la tasca que fan amb la categoria que mereixen, sempre que els procediments garanteixin la seguretat jurídica del reconeixement de les seves categories. Procediments que hauríem d’esperar d’una empresa pública.

Per qualsevol dubte i consulta envieu correu a cgt.icgc@gmail.com i us respondrem amb màxima celeritat.

Secció Sindical de la CGT a l’ICGC

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

Carta per als membres del Consell Rector del 22 d’abril del 2022

Senyors i senyores,

Per al vostre coneixement, ens veiem en l’obligació de compartir l’informe de resolució d’Inspecció de Treball corresponent a la denúncia amb Expedient 8/0009291/21.

L’objectiu pel qual la nostra Secció Sindical va decidir tramitar aquesta denúncia es deu al fet que de manera reiterada, unilateral i arbitraria l’ICGC ha estat reclassificant a algunes persones durant molts anys.

Aquest sistema, que tal com es desprèn de la resolució esmentada, resulta fora de la legalitat i impacta de manera directa en una plantilla en la qual moltes persones porten anys duent a terme tasques molt per sobre de la seva categoria professional reconeguda per l’ICGC.  En aquest sentit, la resolució és clara i indiscutible, segons es desprèn del següent text:

La reclasificación no debería plantearse como una potestad directiva de la empresa que requiera una consulta a la RLT, sino como un derecho laboral de los trabajadores a ser clasificado conforme a las funciones efectivamente realizadas …

L’any 2018, l’ICGC va contractar l’empresa Korn Ferry per dur a terme un sistema de classificació professional a l’Institut. Entre els resultats de l’estudi es van trobar múltiples irregularitats respecte a la classificació professional de la plantilla, moltes d’elles ja denunciades prèviament mitjançant escrits adreçats a la Direcció de l’ICGC.

Tot i que es van detectar moltes mancances en la metodologia, procediments i resultats de l’estudi, en qualsevol cas, més enllà de les discrepàncies de cadascuna de les parts, la Direcció de l’ICGC va decidir descartar els resultats, i ha continuat reclassificant sense un criteri clar, amb total arbitrarietat i de manera unilateral.Aquestes “reclassificacions” s’han anat aprovant regularment per part dels membres del Consell Rector de l’ICGC, mitjançant modificacions d’organigrama, canvis a la RLT o canvis de categoria. L’última de les quals es va produir durant el Consell Rector de data 10 de desembre de 2021.

Addicionalment, cal remarcar que la resolució d’Inspecció de Treball obliga a l’Institut a corregir, negociar i pactar amb el Comitè d’Empresa un sistema de classificació professional abans del 30 de novembre del 2022, reconeixent la funció i el rol primordial que ha d’exercir el Comitè en aquest procés.

La nostra intenció com a Secció Sindical és la de procurar que es compleixen els drets dels treballadors i treballadores de l’Institut, d’acord amb el que contempla la legislació vigent. La nostra motivació radica en vetllar per la igualtat d’oportunitats, la transparència en els processos i exercir una vigilància sobre conductes que repercuteixen de manera injusta en el conjunt de les persones treballadores.

Per tant,  i atès que les reclassificacions professionals s’han estat aprovant en el si del Consell Rector, apel·lem al vostre bon criteri perquè sol·liciteu a la Direcció de l’Institut:

 1. Que resolgui aquesta situació donant compliment a la legislació.
 2. Que es compleixi amb el termini establert per Inspecció de Treball per comptar amb un sistema de classificació professional en l’empresa.
 3. Que s’acceleri el procés de regularització de les places de persones que han estat duent a terme tasques de categoria superior durant els darrers anys.
 4. Que durant el període fins al 30/11/2022, o mentre no es compti amb un sistema de classificació professional, qualsevol reclassificació hagi d’estar correctament documentada i acordada amb els membres del Comitè d’Empresa.

Si necessiteu aprofundir en algunes de les dades o elements exposats de manera resumida en aquest escrit, podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: cgt.icgc@gmail.cat.

Atentament,

Secció Sindical de la CGT a l’ICGC

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

PASSOS ENDAVANT: Inspecció de treball ratifica l’obligatorietat de comptar amb un Sistema de Classificació Professional a l’ICGC

Com la gran majoria de les treballadores de l’ICGC sabeu, a finals d’any algunes persones reben la gràcia de Direcció en forma de reclassificació professional. Hi ha alguna explicació del perquè a algunes persones se’ls reconeix que realitzen tasques per sobre de la seva categoria i d’altres no? Podríem dir més aviat que l’única explicació és que sigui una decisió arbitraria. Una llista de requeriments genèrics per avalar una decisió a dit i unilateral és el més aproximat que hi ha hagut a una explicació. Evidentment, aquesta arbitrarietat no és plat de bon gust i, a més, genera uns greuges que no podem consentir. Per tant, des de la CGT vam decidir anar a inspecció de treball, com ja vam anunciar a la comentada notícia del diari Ara.

Aquesta denúncia no és fruit d’un dia. Vam estar registrant diversos escrits a la Direcció de l’empresa. Lamentablement, la resposta es va traduir en silencis i un seguit d’actituds que podríem anomenar “potestat organitzativa”, menystenint la tasca sindical que portem desenvolupant a l’Institut des que el 2018 vam constituir la secció sindical.

Avui podem dir que la denúncia que vam posar a inspecció de treball sobre les reclassificacions del 2020 ha estat un èxit. La nostra tasca sindical ha topat amb un mur rere altre, en el qual la Direcció només vol negociar aquelles aspectes que són del seu interès. Res estrany dins la lògica capitalista i de mercat que té una empresa pública, com en la que treballem. Ens preguntem sovint, on queden els ciutadans i persones usuàries dels serveis que creem cada dia? És un misteri a dia d’avui.

Els sindicats no hem sabut, o alguns no han volgut, posar-se d’acord per mobilitzar a les treballadores davant els greuges que es produïen any rere any. Així doncs, l’única opció que ens va quedar va ser anar a un ens extern que jutges el despotisme i la unilateralitat de Direcció en matèria de drets laborals. I aquí teniu la seva resolució.

En aquesta resolució, com podreu veure, no només l’empresa està obligada a fer un sistema de  classificació professional abans del 30 de novembre del 2022, sinó que, a més, als sindicats ens dona la capacitat de negociar i no de ser mers espectadors. Per tant, s’aconsegueix trencar amb l’actitud de supèrbia  i unilateralitat que hem arrossegat durant tants anys.

Finalment, volem aprofitar aquest comunicat per agrair a  totes aquelles persones que ens han donat el suport perquè aquesta denúncia tirés endavant.

Seguirem lluitant!

Secció sindical de la CGT a l’ICGC

Actualitat ICGC

El “teletreball” en el pla de retorn

Hola companys/es, 

Al llarg de les dues últimes setmanes, s’ha estat negociant amb l’empresa la documentació que se us ha fet arribar des de la Comissió de coordinació del Pla de contingència. Aquest document (Condicions teletreball covid-19) s’ha acceptat des de tots els sindicats. Tot i que nosaltres hem donat el nostre “Si”, creiem que val la pena explicar el perquè i les mancances que hi trobem. 

En primer lloc, cal recordar que fa uns mesos  l’ICGC va dir:  

“Com a empresa, el repte més difícil que tindrem en els propers mesos és el de definir un pla de teletreball de veritat, adaptat a les necessitats i possibilitats de l’empresa, a les necessitats de conciliació dels treballadors, que respecti la normativa de prevenció de riscos i que es trobi en el marc d’actuació que estableixi la Generalitat de Catalunya. Amb aquest objectiu recuperarem l’esborrany de pla de teletreball en el que estava treballant la Comissió de Teletreball de l’Institut tot just abans d’haver-nos de confinar i reiniciarem les negociacions per tal que disposem d’un pla realista, amb objectius mesurables, que pugui durar en el temps, i que alhora sigui flexible per tal d’acollir possibles tornades massives a fer feines des de casa en cas de necessitat.” 

Amb aquesta declaració d’intencions, pensem que el fet que surti “teletreball” en aquest Annex al Pla de Retorn de l’ICGC podria crear dubtes entre els treballadors i treballadores, ja que no hi ha flexibilitat en l’organització del temps de connexió, ni ànims d’avançar en termes de conciliació familiar. A més, actualment hi ha un altre procés obert d’acord del teletreball. En aquest sentit s’ha intentat millorar el document afegint a la definició de teletreball el fet de que és durant la situació excepcional de pandèmia. 

En termes econòmics, l’empresa posa la restricció de que el Teletreball previst en aquest document per a l’etapa de la COVID-19 no pot suposar un increment dels costos de personal o dels béns i serveis de l’entitat, tret dels equipaments informàtics que hagin de ser adquirits.  Actualment, no hi ha una normativa en ferm d’aplicació a l’estat respecte de qui es fa càrrec de despeses com: mobiliari d’oficina, material de papereria, connectivitat a internet, llum, aigua, calefacció o qualsevol altra despesa en el lloc de treball triat per la persona treballadora (tot i que la UE si que ho especifica). Hem acceptat temporalment que no ha de suposar un cost extra per a l’empresa, ja que el recorregut legal de les reclamacions és actualment molt lent i les necessitats son immediates. En termes de prevenció de riscos laborals l’empresa ens està obligant a sol·licitar el teletreball (combinat amb treball presencial) assumint els costos en matèria de seguretat i salut a casa per disminuir el risc de contagi. Així doncs, destaquem la falta de voluntat de l’empresa vers la salut les treballadores un cop més. 

Veient l’actitud que ha tingut la empresa “o accepteu el que hi ha, o tota la plantilla haurà de tornar presencialment a l’institut” ens ha portat a acceptar aquest document, però no ens situa en un escenari en el qual la direcció de l’empresa realment tingui un interès en implantar el teletreball com a metodologia actual de treball a l’ICGC. Nosaltres no estem d’acord amb la manera de procedir, ja que pensem que en aquests temps de pandèmia hi hauria d’haver el màxim de gent a casa teletreballant i que es vagi a la feina en situacions on no es poden fer les tasques des de casa.

Actualitat ICGC

La potestat Organitzativa

La direcció de l’empresa, com ja ens té acostumats, exerceix, dia rere dia, el poder de forma vertical, imposant decisions.

Primerament, ens imposen una requalificació amb data de desembre del 2019 de certs llocs de treball, que encara des de la CGT esperem resposta conforme a llei sobre l’arbitrarietat d’aquesta reclassificació.

En segon lloc, hem tornat a assistir a un canvi d’organigrama que, com ja s’ha comunicat des del comitè, reflexa una nova imposició.

Per últim, i més recent, l’aplicació d’un calendari laboral de forma unilateral. Com bé heu vist, teniu les hores al vostre calendari laboral però que no ha estat acordat ni signat pel comitè ni per l’empresa. Tampoc no s’ha publicat a la intranet. Addicionalment, novament, exercint la seva potestat directiva, completament arbitraria, pretén que el personal de manteniment treballi la primera setmana d’agost sense una justificació raonada.

La voluntat impositiva d’aquesta direcció, pròpia de les fàbriques del segle XIX, sembla que s’ha instaurat a l’ICGC com a doctrina. A més, veient l’herència d’anteriors direccions, serà exposada públicament dia rere dia, any rere any fins que això no canviï.

Un altre rumb és possible.

tiempos

Actualitat ICGC

Calendari Laboral 2020

Bones,

Disculpeu el retard de la comunicació sobre el calendari 2020. De moment no tenim proposta definitiva donat el desacord que hi ha entre comitè i empresa.

Us adjuntem la última proposta de direcció. Des de CGT estem en contra que al personal de manteniment se li vulgui fer treballar la primera setmana de vacances. La direcció, un cop més ens demostra la seva arbitrarietat. Mentre que per conveni l’edifici està tancat a l’agost (donat que per això tenim 3 setmanes consecutives de vacances i obligatòries a gastar el mes d’agost, a excepció d’alguns casos molt concret), veiem que per altra banda cada estiu hi ha més col·lectius treballant.

 

Per nosaltres les 3 setmanes d’agost de vacances són o per totes o per ninguna. O liberalitzem el període de vacances o totes les treballadores a l’agost vacances.

 

Demà 25/2 tenim reunió amb drecció. Tot apunta a que no cedirán en la seva posició.

 

Us mantenim informades

 

ESBORRANY CALENDARI LABORAL MONTJUÏC 2020 v4

Actualitat ICGC, Aparcament

Aparcament compartit amb el MAC

Sobre la problemàtica de l’aparcament compartit amb el MAC,

Direcció ha comunicat que dimecres dia 6 de novembre representants de la Direcció de l’Institut es van reunir amb el responsable del Pla del Parc de Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona.

En la reunió es va exposar la problemàtica que tenim amb l’aparcament exterior compartit amb el MAC i es va sol·licitar que es reposés i millorés la senyalització de l’aparcament per tal que només els cotxes degudament autoritzats poguessin aparcar.

El representant de l’Ajuntament es va mostrar receptiu a la proposta i serà presentada en una reunió que tindrà lloc properament de la comissió de mobilitat del Parc de Montjuïc, en la que participa la Guàrdia Urbana.

En tot cas, ens donaran una resposta tant aviat es realitzi la reunió.

Actualitat ICGC, Formacio

Formació i Transparència – 2a part

Com ja vam comentar a una entrada anterior al blog la CGT ens hem proposat que els cursos s’assignin sota uns criteris transparents.

Des de direcció no s’ha donat una explicació raonada sobre els criteris amb els quals s’assignen els cursos. Insisteixen en la gestió opaca a la qual ja ens tenen acostumades a totes les persones que treballem a l’ICGC.

Resposta a la carta que vam registrar:

01-RespostaFormacio

Des de la CGT insistim:

02-FormacióReplica

02-Resposta_FormacióReplica

Direcció segueix remetent-nos a un pdf (CriterisGeneralsFormacio) que reprodueix el mateix que es diu al conveni. Aquest no aclareix que succeeix quan el personal pel qual s’ha dissenyat l’acció formativa és superior al nombre de places.

Un exemple clar d’aquest fet ha estat la marcada opacitat en l’assignació del curs de “visual thinking” el qual estava dirigit a tot l’ICGC i el número de places era limitat. Com es van assignar les places d’aquest curs segueix sent una incògnita…

Des de la CGT insistirem a tenir una formació transparent i eficaç.

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

Reunió Aval. Llocs de treball – 21/10

La representació de direcció de l’ICGC ens va presentar la resposta de Korn Ferry a l’informe negatiu que es va fer des del comitè d’empresa. Korn Ferry considera que l’avaluació de llocs que van realitzar està bé. Que el fet de que les nostres categories depenguin més d’aptituds personals que no de llocs de feina és una característica intrínseca de l’ICGC.

La representació de direcció, després d’analitzar el plec pel qual es va fer la licitació, considera que no hi ha hagut cap incompliment però que s’entén que no és aplicable l’avaluació.

De totes formes el director va exposar que es conscient que s’està produint perjudici sobre algunes persones. Per tant, son conscients que hi ha persones mal classificades. Hi ha llocs que cal reclassificar abans d’arribar a un acord general. Es a dir,  que el seu compromís es revaluar els casos concrets clars i, a part, negociar l’avaluació de llocs.

S’ha de tenir en compte que l’import per la massa salarial pel 2019 es gasta amb les contractacions indefinides, per tant, resten 53~54K i el compromís de l’empresa és que es faci ús del màxim per solucionar aquesta desigualtat.

A més també se’ns informa que la retallada del 6% que es va decretar aquest agost des del govern de la Generalitat s’ha aplicat canviant diners d’inversió a despesa.

Des de direcció es va fer èmfasi que son conscients que s’han perdut gairebé 2 anys amb l’avaluació de llocs i que la seva intenció és aplicar les diferents reclassificacions amb el comitè o sense.

Des del comitè es va preguntar per criteris i no va haver resposta. S’està a l’espera de la reunió del dia 11/11/2019.

40. Requeriment Director HAY GROUP_Signat

40.1 Carta Annex 1

20191021_Informe_Korn_Ferry_Definicions_i_Justificacions

Actualitat ICGC

Sentencia Presos Polítics

Ahir, com la majoria de les persones que segueixen el dia a dia d’aquesta societat mitjançant la premsa o via els comentaris d’actualitat de les nostres companyes de feina, es va emetre una sentència des del poder juridicopolític de l’estat condemnant a 12 polítics per la seva ideologia. No oblidem també els 7 polítics a l’exili. Dels quals un, a part de ser part d’un partit polític (la CUP), també és militant de la CGT (al sindicat d’ensenyament de la CGT a la secció sindical de la UAB), l’Anna Gabriel.

El 23 de setembre del 2019 són detingudes 9 activistes membres de CDRs, 9 persones que sota un clar muntatge policial són incriminades per la seva ideologia política.

Dels polítics i de les seves organitzacions podem dir que han recolzat mesures que han anat en detriment dels serveis públics, que veiem tant com a societat com a treballadores dels organismes que han gestionat. No podem oblidar la Llei Aragonès que pretén fer un pas més a l’escala de la privatització dels serveis públics. Ells no són els nostres consellers o conselleres.

De les persones dels CDRs molta gent podria dir que són uns activistes que lluiten per la formació d’un nou estat. Alguns d’ells encara no poden confirmar-ho ni desmentir-ho ja que segueixen sense poder veure la persona que els hauria de defensar.

Però avui, independentment de la seva gestió o de la seva causa, des de la secció de la CGT a l’ICGC no podem estar callades. A la nostra memòria no deixen de venir casos ideològics com Altsasua o com Pandora. No podem deixar de pensar que avui són ells per independentistes i demà nosaltres com a membres d’una organització anarcosindicalista antiautoritària.

Els nostres drets i les nostres llibertats, individuals i col·lectives, són les que dia a dia defensem als llocs de feina i avui tampoc callarem després d’aquest flagrant atac a la dissidència.