Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

PER UNA AVALUACIÓ DE LLOCS PER TOTES LES COMPANYES

A totes les treballadores de l’ICGC,

Aquest comunicat és per informar a la plantilla d’una demanda pel contenciós administratiu que vam posar com a Sindicat a la empresa el dia 25 de Març del 2022.

L’objectiu de la demanda és posar sobre la taula l’estat de l’avaluació dels llocs de treball.

L’empresa ens ha informat que, en compliment al requeriment judicial fruit d’aquesta demanda, havia d’informar a les persones afectades, ja que podrien estar interessades en el seguiment d’aquest procés i en la possibilitat de personar-se com a codemandades.

Per això des de la secció sindical de la CGT creiem que cal explicar quines son les actuacions que hem realitzat, per entendre en que consisteixen, com ens afecten a les treballadores i en quin estat està la qüestió. Tot i que és ben sabut per la plantilla com hem arribat fins aquí procedim a fer un resum dels fets.

Des de la direcció de l’ICGC es va iniciar, a partir de desembre de 2019, la reclassificació d’alguns llocs de treball sense disposar d’una avaluació de llocs aprovada i sense comptar amb la participació del Comitè d’Empresa ni de les/els treballadores/s. 

Després de conèixer la intenció de la direcció de l’ICGC de realitzar de manera unilateral modificacions en la categoria d’alguns llocs de treball a finals de 2019, la CGT va requerir, reiteradament, a la direcció de l’ICGC informació sobre aquests arranjaments imminents. En resposta a les cartes i sol·licituds registrades, la direcció de l’ICGC no va facilitar cap mena d’informació sobre els criteris emprats ni les prioritats establertes per realitzar aquests canvis, ni de quines quantitats consten els romanents a repartir. Diu que, atès que existeix regulació convencional, no es precisa que existeixi un pacte amb els representants dels treballadors per a les classificacions concretes, podent estar subjectes a la facultat organitzativa de l’empresa. Davant d’aquesta situació, la CGT denúncia a Inspecció de Treball la denegació de documentació per silenci administratiu.

Durant el 2020, ens dediquem a fer recerca amb advocades, i investiguem les reclassificacions d’aquell any a l’espera de la resolució de la denúncia a inspecció de treball. Denúncia que vam haver de recórrer donat que, en primer terme, inspecció de treball es presenta a l’institut en plena pandèmia sense fer-nos cap mena de requeriment, i en segon terme, es fa una resolució que considerem que no resol la petició que s’efectua a la denúncia.

A finals de 2021, la direcció de l’ICGC informa que tornarà a realitzar, de manera unilateral, modificacions en la categoria d’alguns llocs de treball. En una carta registrada, la CGT demana l’expedient administratiu de cada treballadora on s’argumenti el reconeixement de la nova categoria (expedients que ja es van demanar en anteriors ocasions). La direcció de l’ICGC, novament, afirma que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és una empresa pública sotmesa a dret privat de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no ha de disposar d’aquesta documentació.

L’any 2022 tornem a demanar els expedients administratius de les places reclassificades al desembre del 2021 per carta registrada, a la que ens respon la responsable de personal donant-nos una documentació que no correspon amb la demanada. Es torna a fer la mateixa petició via transparència, per a que ens respongui la persona competent en matèria de personal: el Director de l’institut, i se’ns respon amb la mateixa documentació. Així doncs, el dia 25 de Març del 2022 es posa una demanda pel contenciós administratiu on es demana concretament la següent documentació:

 • Pla estratègic
 • Fitxes actualitzades de les reclassificacions
 • Canvis en les subdireccions, àrees i unitats del nou organigrama
 • Criteris de priorització
 • Informes de sol·licitud de reclassificació dels caps
 • Justificació dels canvis
 • Necessitat de definir la carrera professional

El jutjat davant d’això obliga la empresa a que en 9 dies informi sobre el procediment a les persones que podrien estar interessades, en els termes que hem comentat al primer paràgraf. En segon lloc, obliga a l’empresa a entregar en 20 dies els expedients administratius, que portàvem temps sol·licitant.

Al mateix temps, Inspecció de Treball respon a la denúncia que vam posar feia més d’un any. Allà es diu que la reclassificació no hauria de plantejar-se com una potestat directiva de la empresa i que es un dret laboral, per tant, s’ha de negociar amb la Representació Legal de les Treballadores. Amb aquesta resolució a la mà enviem una carta als membres del consell rector per fer-los coneixedors de la resolució d’inspecció de treball. Carta que podeu trobar al nostre web i als plafons de l’institut.

Des de la secció sindical de la CGT, i vist que la direcció informarà a les persones que ells mateixos han reclassificat fent servir mecanismes arbitraris i que creiem il·legals, aclarim que: la CGT no està en contra de les reclassificacions realitzades, sinó en contra de la manca de transparència, la desinformació sobre el procediment i la unilateralitat en les decisions. La manera com s’ha fet fins ara, ha deixat enrere a molta gent que també es mereix una reclassificació basada en la seva experiència i no en rebre beneplàcits dels seus superiors. Decisions com aquestes, segons l’article 12 del conveni col·lectiu, han d’estar precedides d’un període de consultes amb els representants dels treballadors. Així doncs, entenem que aquests moviments són part del comportament habitual de la Direcció de l’Institut i pretenen crear divisions en el conjunt de les treballadores.

La denúncia a inspecció, aquesta demanda, i la carta informativa a tots els membres del Consell rector, han estat els mecanismes que la CGT ha trobat per forçar a la direcció a resoldre un problema que no han volgut afrontar fins que no s’han trobat sobre la taula totes aquestes accions. Lamentem el problema que tot això pugui causar a les treballadores afectades i farem tot el possible per a que se’ls reconegui la tasca que fan amb la categoria que mereixen, sempre que els procediments garanteixin la seguretat jurídica del reconeixement de les seves categories. Procediments que hauríem d’esperar d’una empresa pública.

Per qualsevol dubte i consulta envieu correu a cgt.icgc@gmail.com i us respondrem amb màxima celeritat.

Secció Sindical de la CGT a l’ICGC

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

Carta per als membres del Consell Rector del 22 d’abril del 2022

Senyors i senyores,

Per al vostre coneixement, ens veiem en l’obligació de compartir l’informe de resolució d’Inspecció de Treball corresponent a la denúncia amb Expedient 8/0009291/21.

L’objectiu pel qual la nostra Secció Sindical va decidir tramitar aquesta denúncia es deu al fet que de manera reiterada, unilateral i arbitraria l’ICGC ha estat reclassificant a algunes persones durant molts anys.

Aquest sistema, que tal com es desprèn de la resolució esmentada, resulta fora de la legalitat i impacta de manera directa en una plantilla en la qual moltes persones porten anys duent a terme tasques molt per sobre de la seva categoria professional reconeguda per l’ICGC.  En aquest sentit, la resolució és clara i indiscutible, segons es desprèn del següent text:

La reclasificación no debería plantearse como una potestad directiva de la empresa que requiera una consulta a la RLT, sino como un derecho laboral de los trabajadores a ser clasificado conforme a las funciones efectivamente realizadas …

L’any 2018, l’ICGC va contractar l’empresa Korn Ferry per dur a terme un sistema de classificació professional a l’Institut. Entre els resultats de l’estudi es van trobar múltiples irregularitats respecte a la classificació professional de la plantilla, moltes d’elles ja denunciades prèviament mitjançant escrits adreçats a la Direcció de l’ICGC.

Tot i que es van detectar moltes mancances en la metodologia, procediments i resultats de l’estudi, en qualsevol cas, més enllà de les discrepàncies de cadascuna de les parts, la Direcció de l’ICGC va decidir descartar els resultats, i ha continuat reclassificant sense un criteri clar, amb total arbitrarietat i de manera unilateral.Aquestes “reclassificacions” s’han anat aprovant regularment per part dels membres del Consell Rector de l’ICGC, mitjançant modificacions d’organigrama, canvis a la RLT o canvis de categoria. L’última de les quals es va produir durant el Consell Rector de data 10 de desembre de 2021.

Addicionalment, cal remarcar que la resolució d’Inspecció de Treball obliga a l’Institut a corregir, negociar i pactar amb el Comitè d’Empresa un sistema de classificació professional abans del 30 de novembre del 2022, reconeixent la funció i el rol primordial que ha d’exercir el Comitè en aquest procés.

La nostra intenció com a Secció Sindical és la de procurar que es compleixen els drets dels treballadors i treballadores de l’Institut, d’acord amb el que contempla la legislació vigent. La nostra motivació radica en vetllar per la igualtat d’oportunitats, la transparència en els processos i exercir una vigilància sobre conductes que repercuteixen de manera injusta en el conjunt de les persones treballadores.

Per tant,  i atès que les reclassificacions professionals s’han estat aprovant en el si del Consell Rector, apel·lem al vostre bon criteri perquè sol·liciteu a la Direcció de l’Institut:

 1. Que resolgui aquesta situació donant compliment a la legislació.
 2. Que es compleixi amb el termini establert per Inspecció de Treball per comptar amb un sistema de classificació professional en l’empresa.
 3. Que s’acceleri el procés de regularització de les places de persones que han estat duent a terme tasques de categoria superior durant els darrers anys.
 4. Que durant el període fins al 30/11/2022, o mentre no es compti amb un sistema de classificació professional, qualsevol reclassificació hagi d’estar correctament documentada i acordada amb els membres del Comitè d’Empresa.

Si necessiteu aprofundir en algunes de les dades o elements exposats de manera resumida en aquest escrit, podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: cgt.icgc@gmail.cat.

Atentament,

Secció Sindical de la CGT a l’ICGC

Actualitat ICGC, Aval. Llocs de Treball

PASSOS ENDAVANT: Inspecció de treball ratifica l’obligatorietat de comptar amb un Sistema de Classificació Professional a l’ICGC

Com la gran majoria de les treballadores de l’ICGC sabeu, a finals d’any algunes persones reben la gràcia de Direcció en forma de reclassificació professional. Hi ha alguna explicació del perquè a algunes persones se’ls reconeix que realitzen tasques per sobre de la seva categoria i d’altres no? Podríem dir més aviat que l’única explicació és que sigui una decisió arbitraria. Una llista de requeriments genèrics per avalar una decisió a dit i unilateral és el més aproximat que hi ha hagut a una explicació. Evidentment, aquesta arbitrarietat no és plat de bon gust i, a més, genera uns greuges que no podem consentir. Per tant, des de la CGT vam decidir anar a inspecció de treball, com ja vam anunciar a la comentada notícia del diari Ara.

Aquesta denúncia no és fruit d’un dia. Vam estar registrant diversos escrits a la Direcció de l’empresa. Lamentablement, la resposta es va traduir en silencis i un seguit d’actituds que podríem anomenar “potestat organitzativa”, menystenint la tasca sindical que portem desenvolupant a l’Institut des que el 2018 vam constituir la secció sindical.

Avui podem dir que la denúncia que vam posar a inspecció de treball sobre les reclassificacions del 2020 ha estat un èxit. La nostra tasca sindical ha topat amb un mur rere altre, en el qual la Direcció només vol negociar aquelles aspectes que són del seu interès. Res estrany dins la lògica capitalista i de mercat que té una empresa pública, com en la que treballem. Ens preguntem sovint, on queden els ciutadans i persones usuàries dels serveis que creem cada dia? És un misteri a dia d’avui.

Els sindicats no hem sabut, o alguns no han volgut, posar-se d’acord per mobilitzar a les treballadores davant els greuges que es produïen any rere any. Així doncs, l’única opció que ens va quedar va ser anar a un ens extern que jutges el despotisme i la unilateralitat de Direcció en matèria de drets laborals. I aquí teniu la seva resolució.

En aquesta resolució, com podreu veure, no només l’empresa està obligada a fer un sistema de  classificació professional abans del 30 de novembre del 2022, sinó que, a més, als sindicats ens dona la capacitat de negociar i no de ser mers espectadors. Per tant, s’aconsegueix trencar amb l’actitud de supèrbia  i unilateralitat que hem arrossegat durant tants anys.

Finalment, volem aprofitar aquest comunicat per agrair a  totes aquelles persones que ens han donat el suport perquè aquesta denúncia tirés endavant.

Seguirem lluitant!

Secció sindical de la CGT a l’ICGC

Movilitzacions

Vaga General Feminista 8M – 2022

La CGT de Catalunya, el tercer sindicat de Catalunya en afiliació, ha decidit aquest dijous 24 de febrer convocar vaga general de 24 hores el dia 8 de març a tota Catalunya.

Com d’altres anys, es tracta d’una vaga general feminista que situa en un primer pla les reivindicacions en contra de l’explotació patriarcal que milions de dones i gèneres dissidents patim pel simple fet de ser-ho. És també una vaga general perquè el patriarcat actualment existeix en un sistema capitalista, al què nodreix i alimenta. La convocatòria cridarà a la vaga al conjunt de les treballadores i treballadors de Catalunya, si bé el protagonisme radicarà en les qui ho patim en primera persona, com a forma de lluita contra la invisibilització quotidiana.

La vaga arribarà en un context complicat pels sectors més feminitzats que a la vegada són també els més essencials: educació, sanitat, comerç i cures; Són sectors amb una precarietat en augment i on el covid19 ha estat especialment impactant, deixant palesa la situació d’indefensió de milers de companyes. Destacant que els protocols contra l’assetjament de la Llei d’Igualtat s’han demostrat com insuficients per visibilitzar i resoldre les conductes masclistes en els centres de treball.

Un cop més, cridem a una vaga on som cridades totes. Les dones per visibilitzar el menyspreu que suposa el fet de ser dona en la societat patriarcal en la que vivim. Els homes per fer les tasques que habitualment i en la majoria de casos realitzen elles i que aquell dia si fan vaga es deixaran de fer.

Si les dones fan vaga, s’atura tot.
Secció sindical de la CGT a l’ICGC

Movilitzacions, Sin categoría

Vaga General del sector públic – 30 de Novembre

Hola companys/es,    El dia 30 de Novembre hi ha de nou una jornada de vaga convocada.  

Els motius? Doncs no ha canviat res respecte a la vaga del 28 d’Octubre, tenim el reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (també anomenat “ICETAZO”), fruit d’un pacte entre CCOO, UGT i el Gobierno de España que és un pas més en la precarització dels serveis públics. Donat que:

 • Totes les interines que no aprovin el procés selectiu s’enfrontaran a un acomiadament procedent. Així doncs ens trobarem, possiblement, amb l’ERO més gran de la història.
 • No sanciona veritablement a l’administració, quan és aquesta l’única responsable de que el personal visqui en la perpetua temporalitat, es a dir, en abús. Els llocs de treball estructurals no haurien de poder ser coberts amb contractes temporals: això és un frau de llei.
 • Obre la porta a la privatització de serveis, donat que l’actual decret obliga a amortitzar les places dels interins de nou ingrés si no es fa el procés selectiu per consolidar-los abans d 3 anys. (Modif. dels arts 10 i 11 del EBEP).
 • No compleix la directiva europea 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, ni amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, especialment la sentència del 19 de març del 2020, i les sentències i autos posteriors relatives a la mateixa matèria.

A més, s’ha de destacar que tota aquesta situació posa també en risc la salut mental de les persones, i més, amb la inseguretat i incertesa que estem vivint durant tots aquests anys de reclamacions i mobilitzacions per part de les interines.

I AFECTA AIXÒ A LES TREBALLADORES DE L’ICGC?

Sí. Ara mateix ens trobem que la direcció de l’ICGC ha decidit treure a oferta pública les places que haurien d’estabilitzar a 4 treballadores de l’Institut fent referència a l’Icetazo i, si no passen aquest procés selectiu, es veuran abocades (a data d’avui) a l’atur.

Per tots aquests motius, cridem a la VAGA a TOTES LES TREBALLADORES. Nosaltres som dels que defensem que la SOLIDARITAT ÉS LA NOSTRA MILLOR EINA.

Aquesta VAGA de 24h del dia 30 de Novembre, pretén condicionar el procés de votació de les esmenes al reial decret 14/2021 per tal que s’aprovin aquelles que vagin en la línia del que marca el tribunal europeu, donat que en cas contrari, les persones interines es trobarien en una inseguretat jurídica igual o major a la que ja es troben ara. La votació és realitzarà el 2 de Desembre al congrés on, com ja em comentat, l’Estat Espanyol pretén un cop més saltar-se les lleis europees.  

Secció sindical de la CGT a l’ICGC

La Fundació

La Fundació Capítol VI – Carta Oberta sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Finalment, i mode de conclusió, la secció sindical de la CGT a l’ICGC ha fet arribar la següent carta als i les diferents membres del consell rector.  

Benvolgut/da Sr/a. 

Vostè rep aquesta sol·licitud en tant que forma part del Consell Rector de l’ICGC, òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’ens (ICGC), i per tant amb capacitat de fer complir i executar, al director de l’ICGC, els acords del Consell Rector. El nostre objectiu és posar en el seu coneixement el que anomenarem CAS CARTOGRÀFIC. 

EXPOSEM 

El motiu de la present sol·licitud és deu a que el sistema no ha funcionat. El sistema, entès com a regles que organitzen la societat, aquest sistema no ha donat resposta als fets que exposarem a continuació. 

 1. Entre els anys 2013 i 2015 l’Oficina Antifrau de Catalunya va iniciar la fase d’ investigació arran d’una denúncia (Actuació d’investigació núm. 168-04112015/100) a la qual va donar credibilitat, sobre encàrrecs de l’IGC (empresa pública) a GEOCAT (autodenominada societat mercantil que s’autofinança en un 100% i no rep subvencions ni transferències). 
 1. L’any 2020, al juny, (actuació d’investigació amb una duració de  5-7 anys) l’Oficina Antifrau de Catalunya va enviar a un informe raonat a l’ICGC en el qual destaca com a irregularitat constatada principal uns sobrepreus de 2,16 milions € per al període 2017-2013 en els contractes directes que feia l’IGC a GEOCAT, entre moltes altres irregularitats (Adjuntem. 1. Informe raonat ICGC_anonimitzat). 
 1. Al juliol de 2020 es contracta una empresa d’advocats  
 1. L’any 2020, al setembre, l’ICGC envia resposta afirmant no estar d’acord amb el contingut de l’esmenat informe (Adjuntem 2. Allegacions OAC- IGC_S_anonimitzat). 
 1. L’any 2020, al desembre, l’Oficina Antifrau de Catalunya dona per closa la Investigació passant a la Fase de Seguiment que efectua la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau (Adjuntem. 3. Resposta a resposta IR ICGC v3) 
 1. l’Oficina Antifrau considera que aquestes, tot i que aporten informació que podria modificar a la baixa l’import global dels sobrepreus estimats en l’informe raonat, confirmen les principals irregularitats descrites en ell (1. Informe raonat ICGC_anonimitzat). 
 1. l’Oficina Antifrau troba justificat un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre aquests encàrrecs (Mapa per a la prevenció de riscos geològics i Mapa hidrogeològic). 
 1. El dia 16 de desembre de 2020 va sortir la següent notícia a la premsa: https://m.ara.cat/societat/Institut-Geologic-Catalunya-sobrepeus-durant_0_2582141973.html 
 1. El Comitè de l’ICGC va demanar explicacions a la Direcció de l’ICGC 
 1. La resposta de Direcció en la reunió va ser, que el fet que l’expedient d’investigació finalitzi passant a seguiment cal interpreta-ho com que l’oficina antifrau no ha considerat l’existència de delicte malgrat que al seu parer si que es van produir certes irregularitats.  
 1. El 13 de maig de 2021 el Comitè sol·licita a la direcció tota aquella informació relacionada amb aquest “examen més aprofundit i independent” que recomana realitzar l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es rep una resposta per part de la Direcció el 04 de juny de 2021 que diu: 
 1. L’ICGC no disposa de cap mitjà propi. 
 1. Es determina que la conformitat dels treballs es realitza (l’acta de recepció) es a través de la signatura de la darrera factura corresponent als treballs encarregats. 
 1. La direcció de l’ICGC considera que han estat resoltes la totalitat de les observacions i recomanacions realitzades per l’OAC. 
 1. Aquest Sindicat, un cop estudiats els documents i les respostes de la Direcció, ha generat uns documents (Capítol 1 a 5 que s’adjunten) on s’ha valorat la documentació de l’Oficina Antifrau i les al·legacions de l’ICGC. 
 1. Capítol 1: Es fa un resum de com han anat els fets Informe raonat – Al·legacions – Resolució. 
 1. Capítol 2: es realitza una valoració del preu d’un full del un mapa per a la prevenció dels riscos geològics. 

S’arriba a la conclusió de que els sobrepreus són superiors als que calcula l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es dona credibilitat a l’existència de sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT. 

 1. Capítol 3: es realitza una valoració del preu d’un full del un hidrogeològic. 

S’arriba a la conclusió de que els sobrepreus són superiors als que calcula l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es dona credibilitat a l’existència de sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT. 

 1. Capítol 4: Es dona credibilitat a l’existència de fracturació de factures per part de l’IGC en alguns encàrrecs. No es dona credibilitat a les explicacions de l’ICGC. 
 1. Capítol 5: D’una banda es desmunta l’afirmació de l’ICGC de que encara que existissin sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT, aquests diners retornarien a l’IGC-ICC, comparant els sobrepreus estimats per a l’any 2009 i els beneficis obtinguts per GEOCAT al mateix període.  

De l’altra banda, es posen de manifest els dubtes que provoquen utilitzar com a valor positiu, un dels episodis més foscos de la fusió ICC_GC, que va ser la incorporació del personal de GEOCAT a l’ICC (Gener de 2014) de forma prèvia a la fusió. Cal dir al respecte que, encara que es pugui entendre que aquesta incorporació es realitzà de forma irregular, aquest sindicat sempre ha defensat, defensa i defensarà els drets adquirits pels treballadors de GEOCAT. Així mateix es posa èmfasi en el resultat de la fusió en quant al personal directiu de l’ens resultant, per exemple la direcció doblada en un context de retallades en tota la societat i el marc d’una suposada racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. Es necessari distingir entre els danys col·laterals generats per les direccions i la creació de noves places de responsabilitat, recordem de lliure designació pel director de l’ICGC, amb sous molt per sobre de la seva categoria a l’actual conveni de l’ICGC. 

El document d’al·legacions de l’ICGC utilitza mecanismes lingüístics per tal d’emmascarar la realitat (paraules com desenvolupament, racionalització, simplificació,….altisonants i amb poc significat tècnic) per tal de dificultar el treball de l’Oficina Antifrau, al nostres criteri el document té una clara intenció d’amagar les irregularitats. 

Aquesta Oficina Antifrau de Catalunya ha trigat uns 5-7 anys en emetre un dictamen sobre la denúncia de les irregularitats de l’IGC. Volem pensar que no s’ha deixat prescriure el cas, sinó que l’Oficina Antifrau de Catalunya no està dotada amb prou medis per perseguir aquest tipus d’irregularitats  de caire tècnic. Tot i així el que no s’entén és que l’oficina Antifrau doni com provat que hi ha hagut sobrepreus (>2.000.000 €) i després de 6 mesos no hi hagi cap intenció visible per part de l’ICGC per tal d’exigir la responsabilitat patrimonial que se’n deriva. 

Salto de página 

SOL·LICITEM 

D’acord amb les prerrogatives del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, màxim òrgan de direcció del l’ens públic, i que és l’òrgan col·legiat superior de govern, direcció i control de l’ICGC:  

 • Cal que se li doni a la direcció de l’ICGC l’encàrrec de començar de forma immediata un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT com demana l’Oficina Antifrau de Catalunya, és a dir, tal com es demana en els capítols 2, 3 i 4 que acompanyen aquest document cal realitzar una Auditoria tècnica independent

Entenem que l’ICGC per l’escrit de resposta al Comitè no tenia la intenció de donar compliment a aquest requeriment de l’Oficina Antifrau, ja que afirma que actualment compleix tots els requeriments que aquesta li ha fet. 

 • Recordar que la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació pública, tant per danys causats a particulars com a la mateixa Administració, s’ha d’exigir d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la seva normativa reglamentària de desplegament» (apartat primer de la DA 28. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques), i per tant un cop realitzada l’Auditoria Tècnica Independent, caldrà, si s’escau, actuar en conseqüència. 

Finalment, recordar que qualsevol societat democràtica i madura ha de disposar dels medis per combatre aquestes “irregularitats” i que com a membres de la societat la nostra obligació és exigir transparència.  

Així mateix, recordar que la denúncia de fets “irregulars” és el deure de tot servidor públic. 

La Fundació

La Fundació Capítol V – Respecte a les altres consideracions

Donat que l’escrit 2. Al·legacions OAC-IGC_S_anonimitzat introdueix que GEOCAT funcionava com una verdadera extensió de l’IGC

Farem unes reflexions al respecte

La memòria de GEOCAT de l’any 2009 indica que va haver-hi uns guanys de 76.000 €. Segons la informació tractada procedent de l’oficina antifrau per aquest any (2009) hi va haver més de 400.000 € en concepte de sobrepreus (veure capítol 2 on s’estima un sobrepreu de 134.000 € per al Mapa de riscos i capítol 3 on s’estima un sobrepreu de 285.000 € per al Mapa hidrogeològic)

Això implica un dèficit encobert de 325.000 € l’any 2009 ens porta a pensar que una part dels sobrepreus s’utilitzen per amagar una gestió dubtosa o deficient.

Al nostre parer, s’obren una sèrie d’interrogants:

 • Cada any hi havia dèficit (igual que  el dèficit calculat per a l’any 2009)? Cal una auditoria tècnica independent.
 • Estaven els sobrepreus relacionats amb aquesta, més que dubtosa, gestió econòmica?
 • On són els 325.000 € que diu l’ICGC que sempre, en qualsevol cas, tornarien a l’ICC i IGC?
 • També introdueix l’ICGC com a valoració que… bona prova de que GEOCAT funcionava, també, com una verdadera extensió de l’IGC, és que quan aquesta societat es va liquidar, part del personal es va integrar a l’ICGC, així com també tots els seus actius i passius.

En primer lloc, si llegim el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, veiem que diu explícitament :… a lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, limitación que también alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, si bien la congelación de la oferta de empleo público no será de aplicación a determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento.

En segon lloc, tot sembla indicar que el personal de GEOCAT no era personal de l’administració, és a dir, el seu sou no provenia de Capítol I, i per tant, es van saltar la norma contractant-los.

En tercer lloc, el procés d’incorporació, no sembla garantir la lliure concurrència, ni el caràcter obert, ignorant l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

En quart lloc, durant l’any 2013 l’ICC d’una banda i l’IGC de l’altra, van procedir a despatxar un nombre de persones similars a les que es van incorporar a l’ICC (procedents de GEOCAT) i posteriorment amb la fusió a l’ICGC.

Adjuntem, al respecte, una de les preguntes del Sr Jordi Cañas al Sr Vila al parlament de Catalunya:

Com justifica el Departament de Territori i Sostenibilitat el fet d’acomiadar vint treballadors al 2013 (12 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a l’abril i 8 de l’Institut Geològic de Catalunya a l’octubre) per motius econòmics, amb la previsió d’incorporar un nombre similar de treballadors de GEOCAT S.A al nou ens, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya?

I la resposta del Sr. Vila,

Al més pur estil dels polítics, no respon amb una justificació, tal com es demana, sinó amb el procediment utilitzat: …se subrogarà el personal… No pot justificar-ho perquè sembla frau de llei.

Finalment, el Comitè de l’IGC, va rebre un BUROFAX on es justificava la contractació del personal de GEOCAT, després de despatxar personal de l’ICC i de l’IGC, amb aquests arguments:

No volem entrar en la valoració d’aquesta fusió, però sí que volem destacar la manca de transparència en el procediment. Traieu vosaltres mateixos les vostres conclusions.

La Fundació

La Fundació Capítol IV – Respecte al fraccionament de factures

 • Per una banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya diu que la contractació dels fulls 77-24 Sarrià de Ter i 77-25 Girona van ser encarregats per l’IGC a GEOSERVEI mitjançant dues Ordres de Comanda per a cada full que no superaven en cap d’elles el límit de l’import de contracte menor (18.000,00 € sense IVA), constitueixen dos claríssims casos de fraccionament irregular de l’objecte contractual.
 • Per l’altra banda, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, defensa que no existeix fraccionament donat que el treball de camp és diferent del de la realització del mapa en sí. Donat que s’entén que la recol·lecció de dades és diferent del fet de plasmar-les en físic, tot i ser el mateix full del mapa. Concretament diu: “el primer encàrrec que es va fer a GEOSERVEI tenia com a objecte els treballs d’anàlisi i primera fase de diagnosi, mentre que el segon encàrrec tenia com a objecte la realització de tasques de digitalització i redacció de memòries tècniques”

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya afirma que és possible que unes persones vagin al camp (contracte 1) i unes altres plasmin el que aquests han vist al camp i en facin la redacció (contracte 2), i si són dos contractes diferents, podrien ser dues empreses diferents. Això és realisme màgic.

En cap més contracte del Mapa per a la Prevenció dels Riscos Geològics de Catalunya s’ha fet aquesta divisió de contractes, ni quan s’encarregaven a GEOCAT ni en les contractacions públiques posteriors.

Cal doncs, una explicació més adient per defensar que no és fraccionament de factures.

Comparat amb els capítols anteriors on es parla de sobrepreus superiors als 2.000.000 €, això del fraccionament de factures sembla una minúcia al seu costat. Costa d’entendre que la Presidenta del Parlament, per presumptament haver fet un fraccionament de factures, estigui sent investigada per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau a l’administració (https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1963533-el-tsjc-rep-del-suprem-la-causa-per-malversacio-i-prevaricacio-contra-laura-borras-quan-era-directora-de-l-ilc.html) per haver trossejat diversos contractes per adjudicar-los, i que l’Oficina Antifrau de Catalunya ho consideri irregularitats.

A parer nostre, el fet que la direcció de l’ICGC no trobi una explicació raonable per a justificar aquest fraccionament davant l’Oficina Antifrau té l’objectiu de mitigar o encobrir realment com han anat les coses. És, un altre cop, una anomalia democràtica aquesta manca de transparència per part d’una empresa pública i fa més que necessària una AUDITORIA TÈCNICA INDEPENDENT.

Aquesta AUDITORIA TÈCNICA INDEPENDENT pot donar l’oportunitat a l’ICGC de trobar una explicació versemblant per aquest fraccionament de factures.

La Fundació, Sin categoría

La Fundació Capítol III – Mapa Geotreball V Mapa Hidrogeològic de Catalunya 1:25.000

De la documentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya podem extreure sobre el mapa hidrogeològic:

 • Per una banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya fa una proposta per al càlcul del preu de cada full, després d’haver comprovat el preu actual i resultats dels fulls, i calcula un sobrepreu de 1.161.541,71 €. entre anys 2007 a 2013 (inclosos).
 • Per l’altra banda, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, argumenta que a GEOCAT s’elaborava més continguts dels que quedaven representats en el mapa final publicat, i que posteriorment l’equip tècnic coordinador del projecte a l’ICGC va simplificar els continguts que s’havien generat fins aquell moment (es va deixar de generar informació que no repercutia directament en la publicació dels fulls del Geotreball V) i es va simplificar l’estructura dels fitxers d’informació i, finalment, argumenta que una part dels continguts es passen a generar-se internament per tècnics de l’ICGC, simplificats també com a resultat del procés de racionalització de continguts exposat anteriorment, i una altra part deixa de fer-se.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no fa cap proposta per valorar el preu dels mapes. Defensa, amb vaguetats, que no existeix sobrepreu (simplificar l’estructura,…) i generalitzacions (procés de racionalització….) difícils de comprovar si no es realitza una auditoria completa i independent.

Farem una proposta

En aquest link us expliquen que heu de fer per trobar les dades si us interessen. És l’anunci de licitació que hem utilitzat per calcular el preu d’un mapa, fins a la formalització del contracte (inclou preus, especificacions tècniques,….) https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=24124255&lawType=2 (pàgina temporalment no accessible, les publicacions anteriors a l’any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d’alguna d’aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l’òrgan de contractació que ha fet la publicació).

D’aquest procediment s’ha pres els preus unitaris dels treballs realitzats: són els que figuren a la figura següent.  

Per calcular el preu dels fulls que va realitzar GEOCAT s’han pres els amidaments (unitats de mesura) dels mapes publicats per l’ICGC que es poden descarregar a GT V. Mapa hidrogeològic 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (icgc.cat). S’han descarregat els mapes per comptar el número de mostres i el número de punts d’aigua visitats.

El resultat es presenta en les següent taules: (El càlcul del sobrepreu surt de la diferència entre les columnes TOTAL i PREU PAGAT A GEOCAT)

Es calcula un sobrepreu superior a 44.000 € pel full de Castellar del Vallès.

Es calcula un sobrepreu superior a 38.000 € pel full de Granollers.

Es calcula un sobrepreu superior a 42.000 € pel full de Vilamitjana.

En aquest cas l’ICGC es contradiu en l’argumentació i reconeix només havia treballat en la fase prèvia de recollida d’informació, anàlisi de les dades i planificació dels treballs de camp (71-28 Manresa, 72-28 Sant Llorenç Savall) i aquest és el preu 14.900 € per full (uns 30.000 € + IVA), sense simplificació? Recordem que estan contractats a finals de setembre de 2013 i cobrats al desembre de 2013. Molt treball havia d’haver-hi per justificar 30.000 €, i més tenint en compte que això és pràcticament el que es cobra al 2015… per fer un full complet del mapa.

En quant als continguts del treballs realitzats les poques diferències que s’han detectat és el mapa de vulnerabilitat, un mapa satèl·lit i algun altre element sense importància que no explica aquestes diferències de preus entre el que facturava GEOCAT i els preus actuals.

Respecte als fulls del mapa hidrogeològic de Catalunya i fent un repàs per sobre d’alguns fulls d’aquest on el preu pagat pels fulls realitzats per GEOCAT són uns 40.000 € més cars que els fulls realitzats en l’actualitat tenint en compte els mateixos amidaments.

El següent gràfic és aclaridor:

El gràfic mostra que a partir de la desaparició de l’empresa GEOCAT, que era contractada per executar tots els mapes hidrogeològics, el preu ha esdevingut inferior al 50% per full, el que indicaria uns sobrepreus superiors al 100%, segons l’Oficina Antifrau i una simplificació de continguts BRUTAL segons l’ICGC.

Cal determinar doncs el preu de la simplificació i retallada de continguts

Per a això, i com a exemple, determinem el cost (preu pagat a GEOCAT) del mapes hidrogeologics per exemple, per a l’any 2008 i 2009. A més cal tenir en compte que comparem amb el preu d’un mapa sense rebaixa, pel que el sobrepreu real o preu de la simplificació sempre serà superior al calculat.

La darrera columna de la taula mostra el sobrepreu calculat o preu del desenvolupament, doncs bé 248.000 -285.000 € són l’equivalent a tenir cinc persones treballant a temps complet durant cada un dels anys, en que després no calen per que es fa una simplificació.

Seria ben fàcil comparar els resultats amb i sense simplificació (recordem que no s’han aportat a l’oficina antifrau exemples d’aquesta suposada simplificació, ni dels continguts extres,…..), una empresa no té cinc persones treballant durant dos any sense que quedi rastre…

Al nostre parer, igual que en el cas del mapa de riscos amb les vaguetats descrites, el fet de que la direcció de l’ICGC no demostri amb documentació les seves afirmacions davant l’oficina antifrau té l’objectiu de mitigar o encobrir on realment han anat aquests sobrepreus. Reiterem en aquest capítol l’anomalia democràtica que suposa la falta de transparència i la necessitat de l’AUDITORIA TÈCNICA INDEPENDENT.

La Fundació

La Fundació Capítol II – El Mapa de per la Prevenció dels Riscos Geològics de Catalunya 1:25.000

De la documentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya podem extreure:

 • Per una banda, hi ha dues propostes per al càlcul del preu de cada full, després d’haver comprovat que les especificacions tècniques són molt similars, i calcula un sobrepreu entre 819.821,50 € i 932.381,94 € pels anys 2007 a 2013 (inclosos).
 • Per l’altra banda, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, argumenta que GEOCAT feia desenvolupament, valoracions de propostes per incorporar a metodologies…..i que s’ha de contemplar la complexitat del territori…

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no fa cap proposta per valorar el preu dels mapes, defensa que no existeix sobrepreu amb vaguetats i generalitzacions difícils de comprovar. Així doncs, no tenim un altre que preguntar als experts, per sort a la casa en tenim algunes que ens fan una proposta de càlcul de preus. Consultant el link que us proporcionem podeu veure que heu de fer per trobar un mapa des de l’anunci de licitació que hem utilitzat per calcular el preu d’un mapa, fins a la formalització del contracte (inclou preus, especificacions tècniques,….)

Imatge 1- Mapa de complexitat elevada. Preu: 24.900 € + IVA

Imatge 2- Mapa de complexitat elevada. Preu: 24.900 € + IVA

Aquests són els mapes resultants d’un concurs públic i el seu preu. Estarem tots d’acord en que el preu d’un mapa de complexitat alta és de l’ordre de 25.000 € + IVA. I després ja valorarem el desenvolupament

Els comparem amb mapes realitzats per GEOCAT i adjuntem els seus preus segons l’oficina Antifrau:

Imatge 3- Mapa GEOCAT. Preu 43.000 € + IVA

Aquest seria un mapa fàcil, amb poca feina de camp (en comparació amb els anteriors) i poca feina de digitalització i redacció de les memòries [Una manera simple i ràpida de poder observar i diferenciar la complexitat entre els mapes és la quantitat d’areas “pintades” i el nivell de detall].

Un cop es pot establir una comparativa cost-complexitat, l’Oficina Antifrau diu que hi ha un sobrepreu de 18.000 € + IVA sense tenir en compte la complexitat; en aquest punt l’ICGC diu que el desenvolupament de metodologies no s’està tenint en compte… De moment ens reservem l’opinió.

Altres exemples de Mapes realitzats per GEOCAT

Imatge 4- Mapa GEOCAT. Preu: 44.060 € + IVA

Imatge 5- Mapa GEOCAT. Preu: 42.254 € + IVA

Imatge 6- Mapa GEOCAT. Preu 35.930 € + IVA

Imatge 7- Mapa GEOCAT. Preu: 53.244 € + IVA

Resumint:

Empresa Mapa Preu Complexitat
GEOCAT Agramunt 53.244 € + IVA Alta/Mitjana-Alta
GEOCAT Sant Salvador de Toló 42.254 € + IVA Mitjana-Alta
GEOCAT Manresa 44.060 € + IVA Mitjana/mitjana-alta
GEOCAT Mollet 43.000 € + IVA Baixa
GEOCAT Cardedeu 35.930 € + IVA Baixa
Beuter-Blasco Ripoll 24.900 € + IVA Alta
Beuter-Blasco Gombrèn 24.900 € + IVA Alta

Respecte als fulls del mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya a més complexitat major preu, segons els arguments de l’ICGC. Un repàs per sobre d’alguns fulls del Mapa per a la Prevenció dels Riscos Geològics de Catalunya on el preu pagat pels fulls de complexitat baixa realitzats per GEOCAT són entre 11.000 € i 19.000 € més cars que els fulls de complexitat alta realitzats per BEUTER-BLASCO. Entre dos mapes de complexitat alta la diferència de preu és superior a 26.000-28.000 €.

Cal determinar doncs el preu del desenvolupament

Deixant de banda que el suposat desenvolupament porta implícita una falta de respecte important envers de les persones encarregades del Mapa per la Prevenció dels Riscos Geològics de Catalunya 25m i que avui en dia encara estan a càrrec del projecte. Per determinar el preu del desenvolupament, i com a exemple, determinem el cost (preu pagat a GEOCAT) del mapes de riscos per a l’any 2009 (extret del document 1.Informe raonat anonimitzat.pdf que el Comitè d’empresa ha posat a la vostra disposició) on cal tenir en compte que comparem amb el preu d’un mapa d’alta complexitat. Amb aquesta comparativa s’observa que el sobrepreu real o preu del desenvolupament sempre és superior al calculat.

La darrera columna de la taula xifra el sobrepreu calculat o preu del desenvolupament l’any 2009 en 134.000 € que podrien equivaldre a tenir dues persones treballant a temps complet durant un any en desenvolupament. Aquests desenvolupaments, que l’ICGC raona que s’han realitzat també per part de l’institut i que explicarien el perquè d’aquests sobrepreus, no s’han aportat a l’oficina. Costa d’entendre que no hi hagi rastre de les tasques que haurien d’haver realitzat aquestes “dues persones” durant l’any 2009 que podrien justificar els sobrepreus.

Al nostre parer, igual que en el cas del mapa de riscos amb les vaguetats descrites, el fet de que la direcció de l’ICGC no demostri amb documentació les seves afirmacions davant l’oficina antifrau té l’objectiu de mitigar o encobrir on realment han anat aquests sobrepreus. Reiterem en aquest capítol l’anomalia democràtica que suposa la falta de transparència i la necessitat de l’AUDITORIA TÈCNICA INDEPENDENT.