Movilitzacions, Sin categoría

Vaga General del sector públic – 30 de Novembre

Hola companys/es,    El dia 30 de Novembre hi ha de nou una jornada de vaga convocada.  

Els motius? Doncs no ha canviat res respecte a la vaga del 28 d’Octubre, tenim el reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (també anomenat “ICETAZO”), fruit d’un pacte entre CCOO, UGT i el Gobierno de España que és un pas més en la precarització dels serveis públics. Donat que:

  • Totes les interines que no aprovin el procés selectiu s’enfrontaran a un acomiadament procedent. Així doncs ens trobarem, possiblement, amb l’ERO més gran de la història.
  • No sanciona veritablement a l’administració, quan és aquesta l’única responsable de que el personal visqui en la perpetua temporalitat, es a dir, en abús. Els llocs de treball estructurals no haurien de poder ser coberts amb contractes temporals: això és un frau de llei.
  • Obre la porta a la privatització de serveis, donat que l’actual decret obliga a amortitzar les places dels interins de nou ingrés si no es fa el procés selectiu per consolidar-los abans d 3 anys. (Modif. dels arts 10 i 11 del EBEP).
  • No compleix la directiva europea 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, ni amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, especialment la sentència del 19 de març del 2020, i les sentències i autos posteriors relatives a la mateixa matèria.

A més, s’ha de destacar que tota aquesta situació posa també en risc la salut mental de les persones, i més, amb la inseguretat i incertesa que estem vivint durant tots aquests anys de reclamacions i mobilitzacions per part de les interines.

I AFECTA AIXÒ A LES TREBALLADORES DE L’ICGC?

Sí. Ara mateix ens trobem que la direcció de l’ICGC ha decidit treure a oferta pública les places que haurien d’estabilitzar a 4 treballadores de l’Institut fent referència a l’Icetazo i, si no passen aquest procés selectiu, es veuran abocades (a data d’avui) a l’atur.

Per tots aquests motius, cridem a la VAGA a TOTES LES TREBALLADORES. Nosaltres som dels que defensem que la SOLIDARITAT ÉS LA NOSTRA MILLOR EINA.

Aquesta VAGA de 24h del dia 30 de Novembre, pretén condicionar el procés de votació de les esmenes al reial decret 14/2021 per tal que s’aprovin aquelles que vagin en la línia del que marca el tribunal europeu, donat que en cas contrari, les persones interines es trobarien en una inseguretat jurídica igual o major a la que ja es troben ara. La votació és realitzarà el 2 de Desembre al congrés on, com ja em comentat, l’Estat Espanyol pretén un cop més saltar-se les lleis europees.  

Secció sindical de la CGT a l’ICGC

La Fundació, Sin categoría

La Fundació Capítol III – Mapa Geotreball V Mapa Hidrogeològic de Catalunya 1:25.000

De la documentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya podem extreure sobre el mapa hidrogeològic:

  • Per una banda, l’Oficina Antifrau de Catalunya fa una proposta per al càlcul del preu de cada full, després d’haver comprovat el preu actual i resultats dels fulls, i calcula un sobrepreu de 1.161.541,71 €. entre anys 2007 a 2013 (inclosos).
  • Per l’altra banda, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, argumenta que a GEOCAT s’elaborava més continguts dels que quedaven representats en el mapa final publicat, i que posteriorment l’equip tècnic coordinador del projecte a l’ICGC va simplificar els continguts que s’havien generat fins aquell moment (es va deixar de generar informació que no repercutia directament en la publicació dels fulls del Geotreball V) i es va simplificar l’estructura dels fitxers d’informació i, finalment, argumenta que una part dels continguts es passen a generar-se internament per tècnics de l’ICGC, simplificats també com a resultat del procés de racionalització de continguts exposat anteriorment, i una altra part deixa de fer-se.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no fa cap proposta per valorar el preu dels mapes. Defensa, amb vaguetats, que no existeix sobrepreu (simplificar l’estructura,…) i generalitzacions (procés de racionalització….) difícils de comprovar si no es realitza una auditoria completa i independent.

Farem una proposta

En aquest link us expliquen que heu de fer per trobar les dades si us interessen. És l’anunci de licitació que hem utilitzat per calcular el preu d’un mapa, fins a la formalització del contracte (inclou preus, especificacions tècniques,….) https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=24124255&lawType=2 (pàgina temporalment no accessible, les publicacions anteriors a l’any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d’alguna d’aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l’òrgan de contractació que ha fet la publicació).

D’aquest procediment s’ha pres els preus unitaris dels treballs realitzats: són els que figuren a la figura següent.  

Per calcular el preu dels fulls que va realitzar GEOCAT s’han pres els amidaments (unitats de mesura) dels mapes publicats per l’ICGC que es poden descarregar a GT V. Mapa hidrogeològic 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (icgc.cat). S’han descarregat els mapes per comptar el número de mostres i el número de punts d’aigua visitats.

El resultat es presenta en les següent taules: (El càlcul del sobrepreu surt de la diferència entre les columnes TOTAL i PREU PAGAT A GEOCAT)

Es calcula un sobrepreu superior a 44.000 € pel full de Castellar del Vallès.

Es calcula un sobrepreu superior a 38.000 € pel full de Granollers.

Es calcula un sobrepreu superior a 42.000 € pel full de Vilamitjana.

En aquest cas l’ICGC es contradiu en l’argumentació i reconeix només havia treballat en la fase prèvia de recollida d’informació, anàlisi de les dades i planificació dels treballs de camp (71-28 Manresa, 72-28 Sant Llorenç Savall) i aquest és el preu 14.900 € per full (uns 30.000 € + IVA), sense simplificació? Recordem que estan contractats a finals de setembre de 2013 i cobrats al desembre de 2013. Molt treball havia d’haver-hi per justificar 30.000 €, i més tenint en compte que això és pràcticament el que es cobra al 2015… per fer un full complet del mapa.

En quant als continguts del treballs realitzats les poques diferències que s’han detectat és el mapa de vulnerabilitat, un mapa satèl·lit i algun altre element sense importància que no explica aquestes diferències de preus entre el que facturava GEOCAT i els preus actuals.

Respecte als fulls del mapa hidrogeològic de Catalunya i fent un repàs per sobre d’alguns fulls d’aquest on el preu pagat pels fulls realitzats per GEOCAT són uns 40.000 € més cars que els fulls realitzats en l’actualitat tenint en compte els mateixos amidaments.

El següent gràfic és aclaridor:

El gràfic mostra que a partir de la desaparició de l’empresa GEOCAT, que era contractada per executar tots els mapes hidrogeològics, el preu ha esdevingut inferior al 50% per full, el que indicaria uns sobrepreus superiors al 100%, segons l’Oficina Antifrau i una simplificació de continguts BRUTAL segons l’ICGC.

Cal determinar doncs el preu de la simplificació i retallada de continguts

Per a això, i com a exemple, determinem el cost (preu pagat a GEOCAT) del mapes hidrogeologics per exemple, per a l’any 2008 i 2009. A més cal tenir en compte que comparem amb el preu d’un mapa sense rebaixa, pel que el sobrepreu real o preu de la simplificació sempre serà superior al calculat.

La darrera columna de la taula mostra el sobrepreu calculat o preu del desenvolupament, doncs bé 248.000 -285.000 € són l’equivalent a tenir cinc persones treballant a temps complet durant cada un dels anys, en que després no calen per que es fa una simplificació.

Seria ben fàcil comparar els resultats amb i sense simplificació (recordem que no s’han aportat a l’oficina antifrau exemples d’aquesta suposada simplificació, ni dels continguts extres,…..), una empresa no té cinc persones treballant durant dos any sense que quedi rastre…

Al nostre parer, igual que en el cas del mapa de riscos amb les vaguetats descrites, el fet de que la direcció de l’ICGC no demostri amb documentació les seves afirmacions davant l’oficina antifrau té l’objectiu de mitigar o encobrir on realment han anat aquests sobrepreus. Reiterem en aquest capítol l’anomalia democràtica que suposa la falta de transparència i la necessitat de l’AUDITORIA TÈCNICA INDEPENDENT.

Sin categoría

Benvinguts al blog de la CGT-ICGC

Obrim aquest blog com a canal de comunicació de la secció sindical de la CGT del ICGC.

Serà un dels punt d’informació (no l’únic) per on donarem a conèixer tots els temes que ens preocupen i també difondre de les negociacions que es duguin a terme durant la nostra estada al comité d’empresa.

Desitgem que us sigui útil. El vostre feedback és molt important per a nosaltres.